Algemene en verkoopsvoorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

Kraamkost is een product van Bert Vandenbogaerde , met maatschappelijke zetel te Wolterslaan 129, B-9040 Sint-Amandsberg en met ondernemingsnummer 0735.883.075.
De contactgegevens zijn:
www.kraamkost.be
Email : bert@kraamkost.be
Tel : 0485/29.08.21

Artikel 2. Toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend en als enige van toepassing op iedere bestelling bij Bert Vandenbogaerde, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking, dewelke het resultaat is van onderlinge overeenstemming en schriftelijke vastlegging. Zodra de klant een verkoopovereenkomst aangaat met Bert Vandenbogaerde aanvaardt deze de algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven, alsmede alle rechten en plichten die uit de verkoopovereenkomst voortvloeien. Het niet geldig zijn van een bepaling  van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden, welke onverkort van toepassing blijven. Bert Vandenbogaerde behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. Een wijziging zal geen invloed hebben op bestaande overeenkomsten.

Artikel 3. Inhoud

Onder ‘inhoud’ wordt verstaan alle producten, teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data vermeld op enige communicatie vanwege Bert Vandenbogaerde, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, e-mails, websites of catalogi. Bert Vandenbogaerde kan niet garanderen dat de inhoud geen vergissingen, weglatingen of typografische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is. Bert Vandenbogaerde heeft het recht om de inhoud op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. De inhoud van de verschillende communicatievormen van Bert Vandenbogaerde is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. Alle afbeeldingen en foto’s van producten en zijn louter indicatief. De instellingen van een beeldscherm waarop de klant een website bezoekt of waarin e-mails worden geopend, kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken. Ook de afdrukweergave van catalogi en aanverwante documenten kunnen kleurafwijkingen teweeg brengen. De website van Bert Vandenbogaerde is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen aan de  klant over haar producten en activiteiten. Bert Vandenbogaerde heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. Bert Vandenbogaerde kan niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd en geeft geen garantie dat de toegang tot de website ononderbroken, tijdig of foutloos is. Gebruikers mogen de informatie op de website kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Artikel 4. Aanbod & bestelling

Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt handelsbekwaam te zijn. Bert Vandenbogaerde verbindt er zich toe de geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van deze algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van Bert Vandenbogaerde te kennen en te aanvaarden. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. Bert Vandenbogaerde behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor Bert Vandenbogaerde onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. Bert Vandenbogaerde en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen. Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en/of de factuur zijn opgenomen. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is het Nederlands. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onduidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen, ofwel via email bert@kraamkost.be of de klantendienst die alle werkdagen telefonisch bereikbaar is van 9 uur tot en met 17uur op het nummer 0485 29 08 21.

Artikel 5. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Bij een eerste online bestelling dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

Artikel 6. Betaling

Alle vermelde prijzen zijn steeds in EURO en inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. De prijs omvat de volledige prestatie, met name de ontwikkeling van de gerechten, grondstofkosten, arbeid, marketing en andere vaste kosten. De klant is Bert Vandenbogaerde die prijs verschuldigd die in de bevestiging werd meegedeeld. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Bert Vandenbogaerde worden gecorrigeerd. Alle aanbiedingen van Bert Vandenbogaerde zijn vrij van verplichtingen. Bert Vandenbogaerde kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Bert Vandenbogaerde behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst.

Artikel 7. Levering

Producten worden enkel geleverd in de gebieden zoals door Bert Vandenbogaerde vermeldt op de website www.kraamkost.be. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De klant dient ervoor te zorgen dat de levering kan gebeuren hetzij op het aangegeven adres, hetzij bij een buur. Indien de goederen op vermelde adressen niet kunnen afgeleverd worden, zullen zij afgezet worden voor de deur van het opgegeven leveringsadres. Op dat ogenblik gaat de eigendom en het risico over. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Bert Vandenbogaerde heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De klant is verantwoordelijk voor alle bijkomende taxen en heffingen. Bert Vandenbogaerde neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Bert Vandenbogaerde verbindt zich er toe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Voor zover bij wet toegelaten, is de Bert Vandenbogaerde niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

8.1 Betaling

De klant dient de bestelling voorafgaand aan de levering of bij de afhaling te betalen. Bij het ontvangen van de betaling online zal de bestelling geleverd of afgehaald worden op de door de klant aangeduide leverdatum. Bij niet-betaling behoudt Bert Vandenbogaerde zich het recht voor om niet tot levering van de producten over te gaan of verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt Bert Vandenbogaerde zich het recht voor om de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

8.2 Online betalingen

Betaling(en) via het online platform zijn mogelijk met onderstaande betalingsmodaliteiten. Vragen m.b.t. betalingen kunnen tevens gesteld worden via bert@kraamkost.be

Bancontact via Mollie

Artikel 9. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen door de klant aangezien het de aankoop van snel bederfbare en beperkt houdbare goederen betreft. (artikel VI 53 Wetboek van economisch recht).

Artikel 10. Overmacht

Bert Vandenbogaerde is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden,  rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij Bert Vandenbogaerde, hetzij haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 11. Verwerking klantgegevens & privacy

Wanneer producten worden aangekocht, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals voor leveringen en facturen. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Door het plaatsen van een bestelling van een product komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van Bert Vandenbogaerde. Bert Vandenbogaerde zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen, of zij in geval van wanbetaling genoodzaakt wordt deze door te geven aan een incassobureau. De klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. Enkel klanten die hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven worden opgenomen in de nieuwsbrief van Bert Vandenbogaerde. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant. De klant heeft het recht om zijn of haar persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan via email bert@kraamkost.be.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

Bert Vandenbogaerde beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam, concept het logo en de website en alle daarop staande inhoud, zowel inhoudelijk als grafisch (o.a. foto’s). Het is in geen geval toegelaten beelden, foto’s, teksten, logo’s, recepten of enige andere beschermde info over te nemen, zonder de expliciete en schriftelijke toestemming van Bert Vandenbogaerde.

Artikel 13. Varia

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer van deze bepalingen tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en deze blijven onverkort van toepassing.

Artikel 14. Gebreken en klachtindiening

De klant verbindt zich ertoe de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. Bert Vandenbogaerde staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Bert Vandenbogaerde is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden. Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres : (adres) of via mail naar (email). Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij Bert Vandenbogaerde toe te komen in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 3 dagen na de levering. Bert Vandenbogaerde verbindt zich ertoe de klacht binnen een termijn van 14 kalenderdagen na schriftelijke ontvangst te beantwoorden. Bert Vandenbogaerde is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken te Gent, afdeling Gent of de vredegerechten van het vierde kanton te Gent bevoegd.